Asr Süresi Hakkında

0

Asr Suresi Vaazı

Yüce Allah, kitabında, Allah’a inanıp, salih amel işleyenler, hak ve sabırla birbirlerine hamd edenler dışında, bütün insanların hüsrana uğrayacaklarına ve cehenneme gideceklerine yemin etmiştir. Asr Süresi Hakkında

Allah (cc) şöyle buyurur: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla:

“Asr’a yemin olsun ki. * Gerçekten insan hüsrana uğramıştır, * Ancak (İslam’ın tevhidine) inanıp salih amel işleyenler ve birbirlerine hakkı tavsiye edenler [bu, birbirine emirdir] müstesna. Allah’ın farz kıldığı her türlü iyiliği ( ma’ruf ) yapmak ve Allah’ın haram kıldığı her türlü günah ve şerden ( Münker ) sakınmak ve birbirlerine sabrı tavsiye etmektir. ve O’nun dini olan Tevhid veya Cihâd’ın tebliği sırasında Allah yolunda karşılaşabileceği yaralar ).” [Asr Suresi: 1-3].

Şafiy (Allah onun ruhuna rahmet etsin) şöyle demiştir: İnsanlar bundan başka bir sure üzerinde tefekkür etmezlerse bu onlara yeter.

Bu Sure , dinin tüm öğretilerini birleştirdi.

Allah, sahabeler dönemine, eski zamanlara ve modern zamanlara yemin etmiştir.

Allah (c.c.), insanların çoğunun büyük zarara uğradığına, insanların çoğunun sapık olduğuna ve insanların çoğunun cehenneme sürüleceğine yemin etmiştir. Allah (cc) şöyle buyurur: “İnsanların çoğu, isteseniz de inanmaz.” [Yusuf Suresi: 103].

Allah (cc) şöyle buyurur: “İnsanların çoğu, isteseniz de inanmaz.” [Yusuf Suresi: 10]. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan, seni Allah yolundan saptırırlar.” [En’am Suresi, 116].

Allah (cc) şöyle buyurur: “Ancak iman edip salih ameller işleyenler müstesnadır. [Sad Suresi, 24].

Dolayısıyla, Allah’ın bu Surede açıkladığı dört niteliğe, zarardan kurtulan çok az kişi sahiptir:

1- Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kadere hayır ve şerre iman edin.

2- İman, dilek ve süs ile değil, kalbe yerleşip amel ile tasdik edilen şeyle kazanıldığı için, münafıklıktan uzak ve Sünnete göre yapılan salih ameller . Şehadetten sonra en büyük ameller şunlardır: Beş vakit namazı vaktinde kılmak, Ramazan orucunu tutmak, zekatı sahibine vermek ve Allah’ın Kabe’sini ( Mekke’de ) haccetmek. karşılayabilenler için.

3- Birbirinizi hak ile övün, çünkü din nasihat üzerine kuruludur. Mümin erkek ve kadın müminlerin vasıflarından biri de iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır . ; onlar (insanlara) Ma’rûf’u (yani İslam Tevhidini ve İslam’ın yapılmasını emrettiği her şeyi) emrederler ve (halkı) Münker’den (yani şirk ve her türlü küfrü ve İslam’ın sahip olduğu her şeyi) yasaklarlar. haramdır), namazı kılarlar , zekatı verirler , Allah’a ve Resûlüne (sallallahu aleyhi ve sellem ) itaat ederler, Allah onlara rahmet eder.” [Tevbe Suresi, 71]. Asr Süresi Hakkında

4- Sabırla birbirinizi övün: Sabır üç kısma ayrılır:

A- İtaatte sabretmek: İtaatin de bir zorluğu vardır, bu yüzden Allah’ın (Sallallahu aleyhi ve Sellem) şöyle buyurduğu gibi onu gerçekleştirmek sabır ister: “Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi, öyleyse ibadet edin (Yalnız) O’na ve O’na ibâdette sebat ve sabret. O’nun gibi birini tanıyor musun? (Şüphesiz O’nun benzeri, dengi ve benzeri yoktur ve O’nun hiçbir ortağı yoktur.) [O’nun benzeri ve benzeri yoktur. O, işitendir, görendir] [Meryem Suresi, 65].

Asr Suresi Tefsiri
Asr Suresi Tefsiri

 

B- Günahlara sabretmek: Nefs her zaman kötülüğe meyilli olduğundan, Müslümanın heva ve heveslerinden sakınması gerekir. Allah (c.c.) şöyle buyurur: “Öyleyse tağuta (Küfürde, zulümde ve Allah’a isyanda bütün kötülüklerde haddi aşmıştır). *  Ve (kötü arzu ve şehvetlerine uyarak) dünya hayatını tercih etti. *  Muhakkak onun yurdu Cehennemdir * Fakat Rabbinin huzurunda durmaktan korkan ve necis, kötü arzu ve şehvetlerden sakınan kimselere gelince. *  Varacağı yer şüphesiz cennettir .” [Naziat Suresi, 37-41]. Asr Süresi Hakkında

C- Kaderin ıstıraplı hükümlerine sabretmek: Allah, es-Sâbirûn’a (sabırlıya) müjde diyerek bize va’dettiği gibi kullarına dilediğini musallat eder. * Kim bir musibete uğradığında: Doğrusu! Biz Allah’a aidiz ve gerçekten O’na döneceğiz. [Bakara Suresi: 155-156].

Peki, bu sure ne kadar büyüktür ve ne kadar çok anlamı vardır!

Peygamber (s.a.v.)’in ashabı onu okumaya ve hatırlamaya hevesliydiler . Et-Taberany , Mu’cem’ül Avsat’ta (5124) Ebu Medine ed-Darimy’den (Allah Ondan razı olsun) şöyle nakletmiştir: birbirlerine okuduktan sonra: ” Asr’a (zamana) andolsun. * Doğrusu insan hüsrana uğramıştır.” [Asr Suresi, 1 – 2] Sonra herkes birbiriyle el sıkışır.”

[Al Albany, Silsilat Al Ahadith As-Sahihah’ta (2648) bahsetmiştir ve Al Albany bunun üzerine şöyle yorum yapmıştır:

Bu hadîsin salih seleflerimizin (Allah Onlardan razı olsun) amellerinden elde edilen iki faydası vardır:

1- Başlangıçta el sıkışın.

2- Sahabeler, Resulullah’tan duymadan dinde hiçbir şey uyduramayanların en temiz insanlar olduğuna inandığımız için Asr sûresini sık sık okurlardı . Muhacirlerin ( Mekke’den Medine’ye hicret edenler ) ve Ensâr’ın ( Muhacirlere yardım ve yardım eden Medine ehli ) ve onlara aynen uyanların İslam’a ilk girenleridir. Onlar Allah’tan razı oldukları gibi Allah da onlardan razı olmuştur. Onlara, içinde ebedî kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu, en büyük başarıdır.” [Tevbe Suresi: 100].

İbn Mes’ud ve Hasan el Basri dediler ki: “Sizden kim bir örneği örnek aldıysa , Muhammed’in (s.a.v.) ashabını örnek alsın, çünkü onların kalpleri bu ümmetin en temizi, en bilgilisi idi , en az yanlış, en rehberli ve en iyi eğitimli. Onlar, Allah’ın, Peygamberi (s.a.v.)’in cemiyeti için seçtiği bir topluluktu, o halde onların nimetlerini kabul edin ve işlerinde ve sözlerinde onlara uyun, çünkü onlar doğru yoldaydılar. Asr Süresi Hakkında

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.